Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.